BannerSWEPRE

Välkommen till SWEPRE!

Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE, tidigare ANCCE Suecia, är en nationell och självständig ras-/intresseförening för den spanska hästrasen Pura Raza Española, PRE, i Sverige. Vi arbetar för att öka kunskapen runt och intresset  för  PRE och fokuserar på frågor som gynnar de svenska PRE-ägarna och -uppfödarna, och vi brinner för  att många, många fler i Sverige ska få uppleva glädjen av att lära känna, rida eller köra en Pura Raza Española, den renrasiga spanska hästen som beskrivs som "King of horses,  horses for a King". 

   

aktuellt

Föreningens namnbyte

På Årsmötet 2018-11-04 beslutades om föreningens namnändring. Föreningen  heter nu Swedish Association for Pura Raza Española, SWEPRE. Namnet röstades igenom i medlemsgruppen på facebook tidigare i år. Vi kommer nu påbörja arbetet med att ändra namn på hemsida, mail och facebook.

2017 > 07

Vi har, efter samråd med Polisens förundersökningsledare som meddelat 20170718 att förundersökning inletts och efter styrelsemöte, beslutat att informera om de rättsliga åtgärder (med bakomliggande skäl) som styrelsen tvingats vidta mot förra styrelsen.

Särskild handräckning 
Särskild handräckning av Kronofogden har begärts med anledning av att förra styrelsen inte överlämnat föreningens bokföring, momsunderlag, deklarationsunderlag, tidigare protokoll, försäkringar etc till styrelsen. Härigenom blockeras styrelsens arbete, styrelsen förhindras dessutom att driva in fordringar och betala utestående skulder och kan inte fullgöra föreningens skyldigheter gentemot Skatteverket och lämna föreningens inkomst- och momsdeklaration och kan ej heller verifiera eller följa de in- och utbetalningar som gjorts via föreningens konto. Handräckningsansökan är inlämnad 20170525.
Misstänkt förskingring 
Styrelsen har funnit flera föreningsfrämmande utbetalningar för privata omkostnader, liksom återkommande transfereringar/ utbetalningar till privata konton. Medel till den obetalda momsskulden för år 2016 saknas. 
Polisanmälan är inlämnad 20170603 efter styrelsebeslut.

Trolöshet mot huvudman
Förra styrelsen har i strid med §2 och §3 i föreningens då gällande stadgar genomfört ett arrangemang 2015 som belastat föreningen med ett större underskott som får täckas av föreningens enda stadgemässiga inkomstkälla, icke vinstdrivande avgifter för stambokstjänster. Föreningen har belastats med upprepade straffavgifter för sent inlämnade deklarationer/momsredovisningar vilket revisorn ska rapportera till Skatteverket. 2015 genomfördes inte någon revision, vilket är ett stadgebrott. Polisanmälan är inlämnad 20170615 efter styrelsebeslut.

Egenmäktigt förfarande/ Olovligt förfogande
Förra styrelsen har i strid mot gällande lagstiftning inte överlämnat samtliga ANCCE Suecias tillhörigheter som bokföring, protokoll, arkiv, och övriga tillgångar etc till styrelsen. Överlämnandet skulle skett i direkt anslutning till årsmötet. 
Polisanmälan är inlämnad 20170615 efter styrelsebeslut.

/Styrelsen för ANCCE Suecia

Information om händelseutvecklingen i ANCCE Suecia,vad som varit och vad som är på gång kommer att ges och frågor besvaras i ANCCE Suecias medlemsgrupp på Facebook - ANCCE Suecia - endast för medlemmar.

Styrelsen kommer därför att öppna upp gruppen även för icke medlemmar och förbehåller sig rätten att ej lägga till de som aktivt har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppsåtligen har skadat föreningens intressen.

Styrelsen i ANCCE Suecia hade senast i fredags kontakt med LGANCCE, via telefon och mail, utan att få några indikationer på att avtalet skulle sägas upp. Vi är därför mycket förvånade över LGANCCEs agerande, att de inte informerade styrelsen i ANCCE Suecia innan de väljer att avsluta avtalet och gå ut med den informationen officiellt.

Ingen information har kommit styrelsen i ANCCE Suecia tillhanda, innan det officiella mailet från LGANCCE skickades ut till samtliga mottagare.

Vi kommer informera vidare om detta senare.

Styrelsen i ANCCE Suecia hade senast i fredags kontakt med LGANCCE, via telefon och mail, utan att få några indikationer på att avtalet skulle sägas upp. Vi är därför mycket förvånade över LGANCCEs agerande, att de inte informerade styrelsen i ANCCE Suecia innan de väljer att avsluta avtalet och gå ut med den informationen officiellt.

Ingen information har kommit styrelsen i ANCCE Suecia tillhanda, innan det officiella mailet från LGANCCE skickades ut till samtliga mottagare.

Vi informerar mer om detta senare.

Vi kommer så fort vi hinner ta kontakt med alla som kontaktat oss gällande stamboksärenden.

Styrelsen har beslutat att ställa in det tidigare utlysta extrainsatta årsmötet den 22/7.

Anledningen är att styrelsen i dagsläget inte har mer information om ekonomi eller stambok än tidigare.

LGANCCE har introducerat en utökad möjlighet till självservice, med betalfunktion för stambokstjänster, som är tillgänglig för hästägare utanför Spanien.
Länk till LGANCCE

Enligt avtalet från 2009 är ANCCE Suecia officiell samarbetande organisation med ANCCE/ LGANCCE för att handha/ upprätthålla stamboken i Sverige, Norge, Finland och utifrån LG’s stadgar; ett avtal sluts per land och med en organisation.

ANCCE Suecias styrelse har begärt att få svar gällande stamboken i Sverige, Norge Finland vilket låg som punkt på LGANCCE’s möte den 29/6 men har ännu ej fått någon respons. 

Styrelsen har sedan början av maj haft kontakt med ANCCE/ LGANCCE och har jobbat intensivt med att lämna information om styrelsearbetet, upplägg av stambokstjänster och övrigt som efterfrågats. Vi har också informerat att vi med kort varsel kan resa till Sevilla för utbildning gällande stambokstjänster för att påbörja arbetet med detta, men saknar i dagsläget återkoppling från LGANCCE gällande detta, vilket tyvärr slår hårt mot PRE-uppfödare och ägare i Sverige, Norge och Finland.

/Styrelsen ANCCE Suecia

 ANCCE Suecia har beviljats uppskov till den 30/7 av Skattemyndigheten för inlämning av inkomstdeklarationen och hoppas under dessa extra dagar få tillgång till ANCCE Suecias bokföring. Utan denna är styrelsen bakbunden och utan möjlighet att fullgöra skyldigheter enligt svensk skattelagstiftning.
Utifrån ovan men även alla diskussioner som varit på sociala medier om ANCCES Suecia så ges medlemmar möjlighet att rösta på de personer man vill se representera föreningen dessutom ska tre vakanta styrelseposter tillsättas, dagens styrelse är valbar.

Styrelsen kommer också att redogöra för vad som har hänt från årsmötet den 23/4 fram till datumet för det extra årsmötet, styrelseprotokoll kommer att finnas för läsning på plats.
(Protokoll från årsmötet 23/4 finns att läsa hemsidan under "föreningen" i menyn. Länk)

* Medlem är, förutom direktbetalande till ANCCE Suecia även medlem i Region Mitt PRE som betalat in sin medlemsavgift för 2017 innan den 23/4, kopia på kvitto ska kunna visas.

Styrelsen ANCCE Suecia

Bli medlem
Hingstar och uppfödare
Medlemmarnas galleri
Köp och sälj

Kontakta Oss

info@swepre.se